Veiðileyfi og heimildir

Veiðileyfi og aflaheimildir

3.1 Veiðileyfi

Í  lögum um stjórn fiskveiða er kveðið á um að skip þurfi almennt veiðileyfi eigi því að vera heimilt að stunda veiðar í atvinnuskyni við Ísland. Almenn veiðileyfi eru tvenns konar, veiðileyfi með aflamarki og veiðileyfi með krókaaflamarki. Auk almenns veiðileyfis eru gefin út sérveiðileyfi á skip fyrir tilteknar veiðar sem óheimilt er að stunda nema með sérleyfi. Á þetta t.d. við um veiðar á flestum deilistofnum, veiðar með dragnót og veiðar á grásleppu. Í örfáum tilvikum eru veiðar háðar sérstöku leyfi Fiskistofu án þess að skilyrt sé að skip hafi almennt veiðileyfi. Þetta á t.d. við um frístundaveiðileyfi, veiðar á tegundum sem einungis veiðast utan íslenskrar lög-sögu og strandveiðar.

 

Tafla 3.1 sýnir fjölda almennra leyfa til veiða í atvinnuskyni. Þar má sjá að fækkað hefur leyfum til veiða með aflamarki sem og leyfum til veiða með krókaaflamarki. Nokkur almenn veiðileyfi voru felld niður þar sem skip höfðu ekki stundað veiðar undanfarandi 12 mánuði. Auk þess sem 23 skip voru flutt úr aflamarkskerfinu yfir í krókaaflamarkskerfið og 10 skip flutt frá krókaflamarkskerfinu. Þá er nokkuð um að bátar sem eingöngu hafa haft leyfi til strandveiða hafi á árinu einnig fengið almennt leyfi til veiða í krókaaflamarki. Heildar fjöldi leyfa er því nokkru minni nú en á fyrra ári. Almennu veiðileyfin eru samtals 1.148 en fiskveiðiárið 2017/2018 voru þau 1.177. Heildar fjöldi sérveiðileyfa kemur fram í töflu 3.2. Þar má sjá að grásleppuveiðileyfum er aftur að fjölga lítillega. Árið 2019 voru gefin út 250 leyfi en þau voru 221 árið 2018. Einnig fjölgaði strandveiðileyfum árið 2019, 629 strandveiðileyfi samanborið við 557 árið 2018. Engin makrílveiðileyfi voru gefin út árið 2019 en á sama tíma var makríllinn hlutdeildarsettur.
3.2 Aflaheimildir

Ráðherra sjávarútvegsmála ákveður ár hvert leyfilegan heildarafla kvótabundinna tegunda. Á grundvelli þeirrar ákvörðunar úthlutar Fiskistofa aflamarki til einstakra skipa í samræmi við aflahlutdeild skips. Áður en til úthlutunar kemur er ákveðið hlutfall dregið af leyfilegum heildarafla hverrar kvótabundinnar tegundar. Hlutfallið var 5,3% fyrir fiskveiðiárið 2018/2019 eins og árið á undan. Þeim aflaheimildum sem eftir standa í þorski, ýsu, ufsa, steinbít, gullkarfa, keilu og löngu er ráðstafað til sérstakra úthlutana, s.s. byggðakvóta, strandveiða og skel- og rækjubóta. Úthlutanir af þessu tagi má sjá í töflu 3.4. Aðrar tegundir, eða það sem umfram er, eru boðnar útgerðum í skiptum fyrir þorsk, ýsu, ufsa og steinbít. Skiptin fara fram á tilboðsmarkaði Fiskistofu sem almennt er haldinn í upphafi hvers mánaðar.

 

Aflamark

Á  heimasíðu Fiskistofu má sjá upplýsingar um heildaraflamark hvers fiskveiðiárs frá fiskveiðiárinu 2000/2001. Þorskafli til aflamarks á Íslandsmiðum fiskveiðiárið 2018/2019 var rúmlega 209 þúsund tonn og aflamarkið nam samtals rúmlega 213,8 þúsund tonnum. Rúm 23,5 tonn voru nýtt til tegundatilfærslu og voru rúmlega 4.500 tonn af heimildum af þorski flutt til næsta fiskveiðiárs


Flutningur aflaheimilda

Nokkuð er um að aflaheimildir, aflamark og aflahlutdeildir séu fluttar á milli skipa. Í fyrra tók Fiskistofa í notkun rafrænt millifærslukerfi sem gerir útgerðum kleift að millifæra aflamark milli eigin skipa sem og til skipa óskyldra aðila. Innleiðing gekk vel og fer nú stór hluti millifærslnanna framkvæmd rafrænt. Fiskistofa annast ávallt flutning aflahlutdeilda og jókst fjöldi tilkynninga samanborðið við síðasta ár. Þetta má sjá í töflu 3.5 sem sýnir fjölda tilkynninga um flutning aflahlutdeilda og aflamarks. Í töflunni má sjá upplýsingar um heildar fjölda millifærslna á aflamarki milli skipa, fjölda rafrænna millifærslna milli eigin skipa útgerðar og flutning aflamarks þar sem eigendur skipta til baka þeim 5,3% sem haldið var frá við úthlutun. Enn fremur sýnir taflan fjölda millifærslna þar sem aflamark var flutt úr krókaaflamarkskerfinu yfir í aflamarkskerfið í jöfnum skiptum.

 

Í   töflu 3.6 eru upplýsingar um flutning aflahlutdeilda milli fiskiskipa sl. fimm fiskveiðiár. Vakin er athygli á að þetta eru veltutölur sem þýðir að sömu aflahlutdeildir eru taldar í hvert skipti sem þær eru fluttar enda þótt þær séu fluttar milli skipa oftar en einu sinni. Þarna má sjá að flutningur aflahlutdeilda í flestum tegundum er sambærilegur og á fyrra ári.

Þá koma fram í töflu 3.7 sundurliðaðar upplýsingar um flutning aflamarks á  fiskveiðiárinu 2018/2019.
Frekari upplýsingar - Allur kaflinn  í prentvænni útgáfu

Fyrri kafli  -  Valmynd Ársskýrslu  -  Næsti kafli

Finna skip

Tungumál síðu
banner5
Þetta vefsvæði byggir á Eplica