Jafnlaunastefna

Jafnlaunastefna

Launastefna 

Hjá Fiskistofu er markvisst unnið gegn kynbundnum- og öðrum ómálefnalegum launamun:

Fiskistofa leggur áherslu á jafnrétti í launum, sem og á öðrum sviðum. Stofnunin rekur jafnlaunakerfi sem uppfyllir kröfur jafnlaunastaðalsins ÍST85:2012, jafnréttislaga og annarra laga og meginreglna um að konum og körlum skuli greidd jöfn laun fyrir sömu eða jafnverðmæt störf. Markmið Fiskistofu er að enginn óskýrður launamunur skuli finnast í samanburði karla og kvenna sem vinna hjá stofnuninni – hvenær sem hans er leitað. Umfang jafnlaunakerfisins nær utan um laun allra starfsmanna stofnunarinnar og allra launaliða sem mynda stofn heildarlauna, aðra umbunarþætti og fríðindi sem meta má til launa. 

Meginmarkmið stefnunnar er ávallt að starfsfólk fái sanngjarna umbun fyrir vinnu sína, óháð kyni eða öðrum þáttum. Fiskistofa leggur áherslu á launakjör séu samkeppnishæf við það sem best gerist hjá ríkinu. 

Jafnlaunastefna er einn af hornsteinum launastefnu Fiskistofu. Með því er átt við þá stefnu að greiða öllum starfsmönnum stofnunarinnar jöfn laun og sömu kjör fyrir sambærileg og jafnverðmæt störf þannig að enginn óskýrður launamunur sé til staðar, sjá Jafnréttisstefnu Fiskistofu. Fiskistofa kappkostar að tryggja öllum jafna möguleika til starfa og starfsþróunar, ábyrgðar, launa, framgangs og símenntunar. 

Fiskistofustjóri ber ábyrgð á launastefnunni. Hann ber einnig ábyrgð á að kröfum jafnréttislaga, annarra laga og jafnlaunastaðals (ÍST 85:2012) sé fullnægt. Sviðsstjóri mannauðs- og fjármála er tilnefndur fulltrúi jafnlaunamála stofnunarinnar og annast daglega umsýslu jafnlaunakerfisins. 

Mat á verðmæti starfa 

Hjá Fiskistofu eru til starfslýsingar um öll störf sem vistaðar eru í skjalakerfi stofnunarinnar. Þar koma fram allir meginþættir starfs, svo sem kröfur um menntun, hæfni, reynslu og þá ábyrgð sem í starfinu felst auk upplýsinga um starfaflokk samkvæmt stofnanasamningi. Jafnframt eru öll störf hjá Fiskistofu skilgreind í starfafjölskyldur. Þeir þættir sem horft er til við skilgreiningu starfafjölskyldna eru þeir þættir sem mynda grunn að verðmæti starfa, t.d. kröfur sem starf gerir til starfsmanns með tilliti til ábyrgðar, þekkingar og hæfni. Þau störf sem tilheyra sömu starfafjölskyldu er jafnan talin jafnverðmæt. 

Launasetning og launaákvarðanir 

Kjara- og stofnanasamningar eru grundvöllur að ákvörðunum launa hjá Fiskistofu. Jafnframt er mikilvægt að horfa til jafnlaunastefnu. Launasetning Fiskistofu byggist á þáttum sem mynda grunn að verðmæti starfa, t.d. kröfum sem starf gerir til starfsmanns með tilliti til ábyrgðar, þekkingar og hæfni. Jafnframt hafa inntak og eðli starfs, þekking, hæfni, ábyrgð, álag, mannaforráð, menntun, verkefni o.fl. áhrif á launasetningu. 

Launaákvarðanir skulu vera í samræmi við launabyggingu stofnunarinnar. Þær skulu vera í samræmi við gildandi samninga og studdar rökum svo tryggja megi að sömu laun séu greidd fyrir sambærileg eða jafnverðmæt störf. Ákvarðanir um launabreytingar eru teknar af forstjóra og sviðsstjóra mannauðs og fjármála. Starfsfólk getur fengið samtal við sviðsstjóra mannauðs- og fjármála um endurskoðun launa auk þess getur stjórnandi átt frumkvæði að launasamtali.

Jafnlaunastefna 

Fiskistofa fylgir í einu og öllu eigin stefnu í jafnréttismálum, íslenskum lögum sem varða jafnréttismál og jafnlaunakerfi stofnunarinnar sem miðar að því að standast allar kröfur jafnlaunastaðalsins ÍST 85:2012. Þannig tryggir stofnunin að allt starfsfólk uppskeri sömu laun og kjör fyrir sambærileg eða jafnverðmæt störf. Ómálefnalegur launamunur er ekki liðinn innan Fiskistofu. 

Til að framfylgja launastefnu og þar með jafnlaunastefnu Fiskistofu skuldbindur stofnunin sig til að skjalfesta verklag jafnlaunakerfisins, innleiða, kynna, viðhalda og bæta stöðugt stjórnun jafnlaunakerfisins í samræmi við kröfur jafnlaunastaðalsins. Fiskistofa hefur innleitt verklag og skilgreint viðmið til ákvörðunar launa þar sem hver og einn fær greitt fyrir starf sitt út frá verðmæti þess óháð kyni, kynvitund eða af öðrum ástæðum sem ekki geta talist málefnalegar.

Fiskistofustjóri og sviðsstjóri mannauðs- og fjármála rýna launasetningu starfa og laun starfsmanna árlega til að tryggja að samræmis sé gætt og greidd séu jöfn laun og sömu kjör fyrir sambærilega eða jafnverðmæt störf. Ef líkur eru leiddar að því að launamismunun sé til staðar og/eða annars konar mismunun er varðar réttindi starfsfólks skal fiskistofustjóri sýna fram á að aðrar ástæður en kynferði hafi legið til grundvallar við ákvarðanir launa og/eða réttinda og grípa til viðeigandi ráðstafana komi annað í ljós. 

Markmið Fiskistofu er vera eftirsóttur vinnustaður sem býr vel að starfsfólki, býður samkeppnishæf starfskjör fyrir ríkisstofnun og ekki mælist kynbundinn launamunur. 

Til þess að ná því markmiði mun stofnunin m.a.: 

  •  Innleiða vottað jafnlaunakerfi sem byggist á jafnlaunastaðlinum ÍST 85:2012, það skjalfest og því viðhaldið. Afla vottunar faggilds aðila og viðhalda slíkri vottun samkvæmt staðli. 
  •  Framkvæma launagreiningu a.m.k. einu sinni á ári þar sem borin eru saman jafnverðmæt störf og athugað hvort mælist munur á launum eftir kyni. 
  • Bregðast við óútskýrðum launamun með stöðugum umbótum og eftirliti. • Uppfylla skilyrði staðals um innri úttektir og rýni stjórnenda árlega.
  • Fylgja viðeigandi lögum, reglum og kjarasamningum sem varða stofnunina á hverjum tíma og staðfesta hlítni við lög.
  • Kynna stefnuna fyrir starfsmönnum. Stefna skal jafnframt vera aðgengileg í skjalakerfi stofnunarinnar. Jafnlaunastefnan er órjúfanlegur hluti af launastefnu Fiskistofu.


Finna skip

Tungumál síðu




banner2
Þetta vefsvæði byggir á Eplica