Störf í boði

Störf í boði

Sviðsstjóri veiðieftirlitssviðs

Fiskistofa óskar eftir að ráða jákvæðan og drífandi einstakling í starf sviðsstjóra veiðieftirlitssviðs á Akureyri. Um fullt starf er að ræða og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Starfið heyrir undir fiskistofustjóra og mun viðkomandi sitja í yfirstjórn Fiskistofu.

 

Um Fiskistofu:

Fiskistofa hefur það meginhlutverk að gæta hagsmuna þjóðarinnar við sjálfbæra nýtingu auðlinda hafs og vatna. Stofnunin er þjónustu- og eftirlitsstofnun sem annast stjórnsýsluverkefni á sviði sjávarútvegsmála, lax- og silungsveiði, hvalveiða o.fl. ásamt því að safna upplýsingum um framangreinda málaflokka. Fiskistofa sinnir eftirliti sínu við fisksveiðistjórnun á sex starfsstöðvum á Íslandi. Fjöldi starfsfólks Fiskistofu er rúmlega 60 og eru gildi þess traust, framsækni og virðing. Höfuðstöðvar stofnunarinnar eru á Akureyri.

 

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

 • Ábyrgð á daglegri starfsemi sviðsins
 • Áætlanagerð og markmiðasetning
 • Stjórnun og stuðningur við mannauð
 • Þróunarstarf og verkefnastjórnun
 • Ábyrgð á áhættugreiningu í þágu veiðieftirlits og áhættustýrðu veiðieftirliti
 • Frumkvæði að þróun veiðieftirlits og hagnýtingu tækninýjunga í eftirliti
 • Yfirumsjón með samskiptum við erlenda aðila vegna verkefna sem undir sviðið heyra og vinnur að eflingu samstarfs á þeim vettvangi

 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun á meistarastigi sem nýtist í starfi
 • Farsæl reynsla eða menntun í stjórnun
 • Góð greiningahæfni og innsýn í áhættumat
 • Menntun eða reynsla af sjávarútvegi er kostur
 • Leiðtogahæfileikar, árangursdrifni og gott álagsþol
 • Góð færni í mannlegum samskiptum og teymisvinnu
 • Mjög góð kunnátta í íslensku og ensku og góð hæfni til að miðla upplýsingum í ræðu og riti

 

Í launastefnu sinni leggur Fiskistofa áherslu á að greiða samkeppnishæf laun og hefur stofnunin hlotið jafnlaunavottun. Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Áhugasamir einstaklingar, af öllum kynjum og aldri, eru hvattir til að sækja um starfið.

 

Umsóknarfrestur er til og með 2. nóvember 2020.

Með umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi.

Nánari upplýsingar um starfið veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511 1225 og Hildur Ösp Gylfadóttir (hildur.o.gylfadottir@fiskistofa.is) í síma 569 7900.
Sviðsstjóri þjónustu- og upplýsingasviðs

Fiskistofa óskar eftir að ráða jákvæðan og drífandi einstakling í starf sviðsstjóra þjónustu- og upplýsingasviðs á Akureyri.

Um fullt starf er að ræða og er ráðið í starfið frá áramótum. Starfið heyrir undir fiskistofustjóra og mun viðkomandi sitja í yfirstjórn Fiskistofu.

 

Um Fiskistofu:

Fiskistofa hefur það meginhlutverk að gæta hagsmuna þjóðarinnar við ábyrga nýtingu auðlinda hafs og vatna. Stofnunin er þjónustu- og eftirlitsstofnun sem annast stjórnsýsluverkefni á sviði sjávarútvegsmála, lax- og silungsveiði, hvalveiðar o.fl. ásamt því að safna upplýsingum um framangreinda málaflokka. Fiskistofa sinnir eftirliti sínu við fisksveiðistjórnun á sex starfsstöðvum á landinu.

Fjöldi starfsfólks Fiskistofu er rúmlega 60 og eru gildi þess traust, framsækni og virðing.

Höfuðstöðvar stofnunarinnar eru á Akureyri. Nánari upplýsingar má finna á www.fiskistofa.is

 

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

 • Ábyrgð á daglegri starfsemi sviðsins
 • Áætlanagerð og markmiðasetning
 • Ábyrgð á þjónustu sviðsins
 • Stjórnun og stuðningur við mannauð
 • Þróunarstarf og verkefnastjórnun
 • Ábyrgð á útgefnu efni og ritstjórn heimasíðu
 • Ábyrgð á skjalastýringu

 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun á meistarastigi sem nýtist í starfi
 • Farsæl reynsla af stjórnun
 • Góður talnaskilningur og þekking eða reynsla af hagnýtingu á upplýsingatækni við greiningar og framsetningu gagna
 • Þekking á sjávarútvegi er kostur
 • Reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur
 • Haldbær reynsla eða menntun í þjónustustjórnun og kynningarmálum er kostur
 • Leiðtogahæfileikar, þjónustulund og metnaður til að ná árangri
 • Góð færni í mannlegum samskiptum og teymisvinnu
 • Mjög góð kunnátta í íslensku og ensku og góð hæfni til að miðla upplýsingum í ræðu og riti

 

Í launastefnu sinni leggur Fiskistofa áherslu á að greiða samkeppnishæf laun og hefur stofnunin hlotið jafnlaunavottun. Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Áhugasamir einstaklingar, af öllum kynjum og aldri, eru hvattir til að sækja um starfið.

 

Umsóknarfrestur er til og með 20. október 2020.

Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi.

Nánari upplýsingar um starfið veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511 1225 og Hildur Ösp Gylfadóttir (hildur.o.gylfadottir@fiskistofa.is) í síma 569 7900.Veiðieftirlitsmenn Stykkishólmi og Höfn í Hornafirði


Fiskistofa óskar eftir að ráða metnaðarfulla og jákvæða starfsmenn í veiðieftirlit í Stykkishólmi og á Höfn í Hornafirði.


Veiðieftirlit er einn mikilvægasti þáttur í starfsemi Fiskistofu og er eftirlitið í stöðugri þróun.  


Helstu verkefni:

 • Eftirlit á sjó, en í því felst m.a. lengdarmæling á fiski og tillögugerð um lokanir veiðisvæða, eftirlit með aflasamsetningu, veiðarfærum, hlutfalli smáfisks í afla og brottkasti afla. Þá fylgjast veiðieftirlitsmenn einnig með því að afladagbækur séu rétt útfylltar og séu í samræmi við veiðar og afla um borð.
 • Eftirlit í landi, en það felur m.a. í sér eftirlit með löndun, vigtun og skráningu afla, eftirlit með veiðarfærum og aflasamsetningu, lengdarmælingar á afla og eftirlit með færslu afladagbóka. Eftirlit með löndunum erlendra skipa og úttektir á afurðum vinnsluskipa, eftirlit með lax- og silungsveiði ásamt skrifstofustörfum s.s. skýrslugerð þegar vettvangsstörfum lýkur, að fylgjast með löndunum og skráningum í aflaskráningarkerfi Fiskistofu og öflun gagna vegna brotamála sem upp koma.

 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Haldgóð reynsla af störfum í sjávarútvegi.
 • Góð íslensku-, ensku- og tölvukunnátta er áskilin.
 • Gott heilsufar sbr. heilsufarskröfur Fiskistofu
 • Sjálfstæði, fagmennska og nákvæmni í vinnubrögðum.
 • Sanngirni og háttvísi.
 • Mjög góð hæfni í samskiptum nauðsynleg.
 • Menntun sem nýtist í starfi, s.s. skipstjórnarréttindi, stúdentspróf eða iðnmenntun æskileg.

 

Mannauður Fiskistofu er grunnstoðin í starfsemi hennar og er lögð mikil áhersla á starfsþróun, teymisvinnu og þekkingarmiðlun.

Starfandi veiðieftirlitsmenn eru nær eingöngu karlar og er því athygli fólks af öðrum kynjum vakin á starfinu í þeim tilgangi að jafna kynjahlutföll í starfsgreininni, sbr. 3. mgr. 26. gr. laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.

 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Viðar Ólason, deildarstjóri í veiðieftirliti eða Hildur Ösp Gylfadóttir sviðsstjóri mannauðs og fjármála í síma 5697900

Ferilskrá á íslensku sem hefur m.a. að geyma ítarlegar upplýsingar um menntun, fyrri störf og umsagnaraðila sem og kynningarbréf þar sem hæfni viðkomandi umsækjanda í starfið er rökstudd sendist í gegnum umsóknargátt hér að neðan. Í kynningarbréfi skal koma skýrt fram við hvaða  starfsstöð umsækjandi sækir um starf.


Sækja um starfið hér


Umsóknarfrestur er til og með 30. september 2020.

 

Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við Sameyki.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

 

Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. regla nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum, sem settar eru samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.

 

Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun með sex starfsstöðvar um land allt og eru höfuðstöðvar á Akureyri. Stofnunin annast stjórnsýslu á sviði sjávarútvegs og lax- og silungsveiði ásamt því að safna og vinna úr upplýsingum um þá málaflokka. Nánari upplýsingar um Fiskistofu má finna á www.fiskistofa.is.

 Tungumál síðu
banner4
Þetta vefsvæði byggir á Eplica